Samooskrbna elektrarna Konovšek 9,957kW

Sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo

V januarju mineva eno leto od uvedbe uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Od začetka minulega leta si lahko torej gospodinjstva in mali poslovni odjemalci (MPO) na svojo notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo priključijo napravo za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije z možnostjo neto merjenja na letni ravni, kot je določeno v Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo so torej prihodnost!

Samooskrba z električno energijo >>>

Princip neto merjenja je uveljavljen že v mnogih državah članicah Evropske unije, uporablja ga tudi večina zveznih držav ZDA in Kanada. V najpreprostejši obliki to pomeni, da gre za menjavo v omrežje oddane kilovatne ure (kWh), za iz omrežja prevzeto kilovatno uro (kWh), v določenem obračunskem obd.

Sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo

Sončno elektrarno za samooskrbo lahko postavi gospodinjski ali mali poslovni odjemalec (poslovni odjemalec s priključno močjo manjšo od 41 kW), ki je hkrati tudi lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z električno energijo. Pred priključitvijo naprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe je treba pri distribucijskemu operaterju pridobiti soglasje za priključitev.

Elektrarna se lahko postavi samo na streho ali fasado stavbe, ki se bo samooskrbovala z električno energijo. V vseh ostalih primerih pa takšna elektrarna potrebuje gradbeno dovoljenje, kar precej dvigne njeno ceno. Elektrarna mora zaradi preprečitve električnega udara, v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega omrežja in zagotavljati, da je v napravi za samooskrbo v izključenem stanju zagotovljena mala napetost (ELV), ki je največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V enosmerne napetosti. To pomeni, da se za te elektrarne lahko uporabljajo samo mikroinverterji ali pa inverterji v kombinaciji z optimizatorji.

Lastnik naprave za samooskrbo mora z dobaviteljem skleniti pogodbo o samooskrbi, s katero se dogovorita, da se oddana električna energija (kWh) kompenzira s prevzeto električno energijo (kWh) v obračunskem obdobju, ki predstavlja koledarsko leto. Za količino delovne električne energije, prevzeto in oddano preko merilnega mesta, na katerega je priključena naprava, se uporablja enotarifno merjenje električne energije. Lastniku naprave za samooskrbo se pri obračunu električne energije in omrežnine upošteva tista količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh), odčitano na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja.

Velikost elektrarne za samooskrbo z električno energijo je navzgor omejena na 11 kW. V primeru, da bo elektrarna letno proizvedla več električne energije, kot znaša letna poraba vaše stavbe, boste viške električne energije dobavitelju prenesli brezplačno. Zato je najbolj optimalno postaviti elektrarno, ki bo letno proizvedla ravno toliko ali malo manj električne energije, kot jo vaša stavba porabi.

Samooskrba z električno energijo je prihodnost!

Deli objavo