mju

Predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE)

Ministrstvo za infrastrukturo je novembra 2020 objavilo predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE)

Namen novega Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE), ki bo nadomestil trenutno veljavni Energetski zakon, je uskladitev nacionalnega pravnega reda s pravom EU. Z njim se v slovensko zakonodajo prenašajo zakonodajni akti t.i. paketa “Čista energija za vse Evropejce”. Nekatere določbe ostajajo enake kot v trenutno veljavnem zakonu, nekatere pa spremenjene zaradi prenosa evropske zakonodaje.

Predlog zakona vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE), določa zavezujoč cilj za delež energije iz OVE v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja (vključno z mednarodnim sodelovanjem in pravili o finančni podpori za spodbujanje energije iz OVE in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom), potrdila o izvoru energije, samooskrbo z električno energijo iz OVE, uporabo energije iz OVE v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa, upravne postopke ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.

Predlog zakona si lahko ogledate TUKAJ. O spremembi pogojev si oglejte 63. člen.

Deli objavo