mju

AKTUALNO: Javni razpis za 20 % nepovratnih sredstev za večje sončne elektrarne nad 100.000 EUR

Objavljamo povzetek bistvenih informacij o Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 67 z dne, 30. 4. 2021.

Upravičen namen: gradnja sončnih elektrarn do velikosti 10 MW.

Upravičeni stroški so: nakup in vgradnja sončne elektrarne, nakup in gradnjo hranilnika energije (enake ali manjše moči kot je sončna elektrarna), strokovni nadzor v vrednosti 3 % upravičenih stroškov. Med upravičene stroške ne spadajo: izdelava projektne dokumentacije, stroški pridobivanja soglasij in vloge za ta razpis…

Prijavitelji in upravičenci po razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Izključena je kmetijska dejavnost.

Obvezne priloge vlogi:

 • IZP (idejna zasnova) ali PZI (projekt za izvedbo)
 • Soglasje za priključitev (distribucija ima 1 mesec zakonskega roka za izdajo, v praksi pa skoraj vse distribucije prekoračijo ta rok, največ Elektro Maribor, kjer izdajajo soglasje 6 mesecev in več). Sol navitas d.o.o. potrebuje vsaj 1 teden po podpisu pogodbe za izgradnjo elektrarne, da pripravi priloge vlogi za soglasje.
 • Investicijska dokumentacija (ID), ki pri investicijah v vrednosti do 500.000 EUR (po stalnih cenah z DDV) vsebuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), pri investicijah v vrednosti nad 500.000 EUR (po stalnih cenah z DDV) pa še Investicijski program (IP).
 • Tri ponudbe oz. izpeljan postopek javnega naročanja za naročnike po ZJN-3

Začetek izvedbe operacije je lahko po oddaji popolne vloge. Pridobivanje soglasij in izdelava projektne dokumentacije se lahko prične že pred tem.

Minimalna višina investicije je 100.000 EUR brez DDV.

Merila za ocenjevanje vlog:

 1. Možnost on-line spremljanja proizvodnje:   NE – 0 točk ,   DA – 5 točk
 2. Nazivna moč naprave:       do 80 kW – 0 točk,   500 KW – 7,5 točk,   999,99 – 9,99 točk,    1 MW in več – 10 točk
 3. Cena (upravičeni strošek na kW):  do 1000 EUR/kW – 10 točk,   nad 2500 EUR/kW – 0 točk

Maksimalno število točk je 25.

Višina sofinanciranja: 20 %, maksimalno 200 EUR na 1 kW

Razpoložljiva sredstva: 5.000.000 EUR

Roki za prijavo:

 1. 4. junij 2021
 2. 10. september 2021
 3. 26. november 2021
 4. 25. februar 2022

Pozor: Drugi in nadaljnji rok bodo razpisani samo, če ne bodo že na predhodnih rokih porabljena vsa sredstva!

Razpisna dokumentacija: PORTAL ENERGETIKA

Link do objave razpisa v UL: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021006700001/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energije-z-izrabo-soncne-energije-oznaka-jr-se-ove-2021-st-4301-562020-ob-200721

Dodatne informacije: info@sol-navitas.si 

Deli objavo